top of page
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání domova se zvláštním režimem je vytvoření bezpečného a důstojného prostředí poskytující celoroční komplexní sociální a zdravotní pobytové služby osobám, které mají těžkou až úplnou míru závislosti na pomoci okolí, jež jim neumožňují zvládat běžné denní povinnosti vlastními silami nebo za pomoci terénních služeb.

DJI_0443.jpg

Pro koho je služba určena (okruh osob)

Služba je určena jedincům starším 19 let s těžkou až úplnou závislostí na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké a Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, které mohou být doprovázeny fyzickým postižením či jinou nemocí neinfekčního charakteru.

Zásady poskytování služby

  • zachování lidské důstojnosti a práv uživatele - respektujeme důstojnost uživatele, přistupujeme k němu s úctou a zajišťujeme ochranu jeho práv

  • rovnost - svým přístupem prosazujeme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům

  • soběstačnost - podporujeme uživatele podle jeho schopností a možností v co největší možné míře soběstačnosti

  • individuální přístup - přistupujeme k uživateli s respektem svobodné vůle a vědomím jeho jedinečné osobnosti

  • flexibilita - přizpůsobujeme službu potřebám uživatele

Cíle

  • práce s uživateli dle jejich dřívějších zvyklostí

  • zachování a zlepšování soběstačnosti uživatelů dle jejich osobních možností

  • udržování a zlepšování zdravotního a psychického stavu uživatelů prostřednictvím aktivizačním činností

  • podpora kontaktu uživatelů s rodinou, známými a vrstevníky

  • poskytování služby prostřednictvím kvalitně vyškoleného personálu

zajištění bezpečného a klidného prostředí

bottom of page